EĞİTİM FİRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim seçiminde önemli kriterlerden biri de eğitim firmasının niteliğidir. Eğitim firmasının eğitime katkılarını doğru değerlendirmek gerekir.

Eğitim firmasının (veya kurumunun) eğitime katkıları belirli alanlarla sınırlı olabileceği gibi önemli boyutlara da ulaşabilir. Olası katkılar aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir :

1.     Eğitim ihtiyacının ve hedeflerinin belirlenmesi :

Bir eğitimin hazırlanmasında ilk aşama eğitim ihtiyacının belirlenmesidir. Genel anlamda eğitim, bireylerce yeni bilgi, beceri ve tutum kazandırma veya var olanları değiştirme, geliştirme sürecidir. Bu aşamanın temel sorusu ise, hangi bilgi beceri veya tutumların kazandırılmasının gerektiğidir. Diğer bir deyişle eğitim hedeflerinin somut olarak belirlenmesi gerekir.

Bu aşama, kurumsal ve genel katılıma açık eğitimlerde büyük farklılıklar gösterir. Kurumsal eğitimlerde hedef kitle belirli olduğundan, yapılacak görüşmelerle ve/veya uygulanacak anketlerle eğitim ihtiyacı gerçekçi bir şekilde belirlenebilir. Genel katılıma açık eğitimlerde ise eğitim ihtiyacının belirlenmesi daha zordur. Bu durumda belirli bir katılımcı profiline göre eğitim ihtiyacı tahmin edilmeye çalışılır. Eğitim öncesi potansiyel hedef kitleye anket uygulanarak veya eğitim taleplerindeki beklentiler dikkate alınarak da eğitim ihtiyacı netleştirilmeye çalışılabilir.

2.     Eğitim içeriğinin geliştirilmesi :

İkinci aşama eğitim içeriğinin geliştirilmesidir. Aslında bu aşama, belirlenen eğitim gereksinimlerinin karşılanabilmesi için eğitimde hangi konu başlıklarına ne kadar süre ile yer verileceğinin belirlenmesidir. Yine kurumsal eğitimlerde, işletmenin ihtiyaçlarına yönelik olarak özel eğitim içeriği geliştirilebilirken, genel katılıma açık eğitimlerde ortama katılımcı profilinin ihtiyaçlarına göre genel bir eğitim içeriği geliştirilebilir. 

3.     Eğitim yöntem ve araçlarının geliştirilmesi :

Sonraki aşamada eğitimin katılımcı profilinin ihtiyaçlarına ve eğitim hedeflerine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için hangi yöntem ve araçların kullanılacağının belirlenmesidir. (Bu konu ayrı bir makalede incelenecektir.) Aslında bu aşama hangi eğitim tekniklerinin, hangi oranda kullanılacağının belirlenmesine yöneliktir. Daha sonra katılımcı profili ve eğitim içeriğine uygun olarak mevcut araçlar düzenlenir veya yeni araçlar geliştirilir.

4.     Eğitim materyallerinin hazırlanması :

Bu aşama, kullanılan yöntem ve araçlara göre eğitimde kullanılacak materyallerin hazırlanmasıdır. Eğitici el kitabı, katılımcı notları, eğitim sırasında kullanılacak her türlü materyal (sunum, resim, şema, müzik, örnek olay, alıştırma, problem, senaryo vb.) bu kapsamdadır. 

5.     Eğitimcinin seçimi ve eğitimi :

Eğitimi verecek eğitmenin seçimi ve eğitimi, eğitimin başarısında çok önemli bir faktördür. Eğitimcini o eğitimi verebilecek yetkinlikle olması gerekir. (Eğiticinin niteliği ayrı bir makale konusu olacaktır.) Normal olarak eğitimcinin genel bir formasyona sahip beklenir. Burada kastedilen, eğitimcinin o eğitime özgü yetiştirilmesidir. Yani eğitim yöntem, araç ve materyallerini ne zaman ve nasıl kullanacağına ilişkin özel bir eğitimdir.

6.     Eğitimin pazarlanması :

Eğitimin hedef kitleye uygun zamanda uygun araçlarla duyurulması ve tanıtılmasıdır. Bu aşama kurumsal eğitimler ve genel katılıma açık eğitimlerde büyük farklılıklar gösterir. Kurumsal eğitimlerde bu aşama, ilk aşamadır. Çünkü 2.-5. aşamalar, kurumun ihtiyacına göre şekillenir. Genel katılıma açık eğitimlerde ise 6. aşamada yapılır.

7.     Eğitimin organizasyonu :

Bu aşama birbirinden farklı pek çok faaliyeti içerir. Eğitim mekanının (bazen ulaşım ve konaklamaların) ve eğitimcinin ayarlanması, eğitim salonunun istenen özelliklere uygun olmasının (donanım,araç gereç vb.) ve eğitim materyallerinin çoğaltılmasının sağlanması, açık eğitimlerde ön kayıt ve kesin kayıtların alınması, eğitim sırasında, yemek ve kahve aralarının organizasyonu ile katılımcı ve eğitimcinin anlık ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim değerlendirme anketinin uygulanması bu aşamanın işlemlerindendir.

8.     Eğitimin değerlendirilmesi :

Ön test ve son test uygulanmasından, ROI (yatırım geri dönüşü) tekniğine kadar eğitimin değerlendirilmesine yönelik olarak bu aşamada kullanılacak bir çok yöntem vardır. Genellikle uygulanan yöntem bir anlamda katılımcı memnuniyet anketi olan “eğitim değerlendirme formu”nun doldurulmasıdır. Böylece eğitimle ilgili olarak birçok konuda (içerik, eğitimci materyal, eğitim organizasyonu vb.) katılımcının görüşleri alınmış olur. Bu anketlerdeki verilere ve katılımcıların görüşlerine göre eğitim içerikleri, yöntemler ve araçlar, eğitim materyalleri ve eğitim organizasyonu daha da geliştirilebilir. Bu verilerden eğitimciler de yararlanabilir ve kendilerini geliştirebilirler.

9.     Eğitim sonrası işlemler :

Aslında eğitimin değerlendirilmesi de bu işlemler arasındadır. Ancak önemi dolayısıyla ayrı bir başlık olarak belirtilmiştir. Bu aşamada daha çok idari-mali işlemler yer alır. Gerekli eğitim kayıtlarının tutulması, faturanın kesilmesi, kurum/katılımcı ödemelerinin takip edilmesi, ilgili yerlere ödemelerin yapılması ve gerekli belgelerin alınması bu tür işlemlerdendir. Ayrıca kurum ve katılımcılarla ilişkilerin sürdürülmesi ve eğitim sonrasında olası ihtiyaçlarının karşılanması da bu işlemler arasındadır.

Görüldüğü üzere eğitim firmasının eğitimin başarısına katkısı önemli boyutlara ulaşabilmektir. Burada eğitim firmalarının üç temel yaklaşımı olmaktadır :

Birinci yaklaşımda eğitim firması yukarıda belirtilen tüm aşamaları üstlenmektedir. Eğitimciye düşen ise, kendisine verilen el kitabı, eğitim materyalleri ve eğiticinin eğitimi doğrultusunda eğitimi en iyi şekilde sunmak icra etmektir. Böyle bir durumda eğitim firmasının eğitimin başarısına katkısı en üst düzeyde gerçekleşir.  Kuşkusuz bu yaklaşımda eğitim firmasının her aşamanın uzmanlarını istihdam etmesi ve bu konularda ekip oluşturması gerekir. Bu ise büyük bir organizasyonu gerektirir. Özellikle 1-4 aşamalarda bu tür organizasyon yerine yurt dışından belirli bir konudaki eğitimin lisans hakkını alıp ülkemizde uygulama yoluna gidilmektedir. Burada yinede eğitimin ülkemize özgü uyarlanması için bir uzman grubun istihdam edilmesi gerekir.

İkinci yaklaşım, 1-4 aşamaların eğitim firması bünyesinde çalışan eğitimciler tarafından yürütülmesi, ancak bu konuda belirli yöntem/yaklaşımların izlenmesi ve eğitimcilere kaynak, araç, yöntem ve materyal konusunda destek olunmasıdır. 5. aşamadaki eğitimcinin eğitimine gerek kalmamaktadır, çünkü önceki aşamalar eğitimci tarafından yürütülmektedir. Burada eğitimcinin niteliği daha da önem kazanmaktadır. Eğitim firmasının eğitim geliştirmede izlediği yol yöntemlerin etkinliğine ve eğitimciye 1-4 aşamada sağladığı desteğin düzeyine göre eğitim firmasının katkıları da önemli ölçülere ulaşabilmektedir.

Üçüncü yaklaşım, 1-4 aşamaların, kendi kaynakları ve yöntemleri ile eğitimci tarafından yürütülmesi, 5-9 aşamaların ise eğitim firması tarafından yürütülmesi durumudur. Genellikle eğitimci havuzundaki eğitimcilerle yürütülen bir yaklaşımdır. 5. aşamada sadece eğitimcinin seçilmesi ile yetinilmekte, tüm içerik ve materyal eğitmen tarafından hazırlanmaktadır. Bu yaklaşımda eğitimcinin niteliği, ilk iki yaklaşıma göre daha da ön plandadır. Bununla birlikte eğitimin pazarlanmasından, organizasyonuna ve eğitim sonrası işlemlere kadar pek çok konu eğitim firmasınca yürütülmektedir ve eğitimin genel başarısında etkilidir.

Görüldüğü üzere eğitim firmasının eğitimin başarısındaki rolü, üstlendiği aşamalara göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu noktada eğitim firmasının referanslarının araştırılmasında ve değerlendirilmesinde, eğitim etkinliğinin hangi aşamalarında rol oynadığının bilinmesinde yarar vardır.

Eğitim firmasının referanslarının araştırılmasında, firmanın belirttiği referanslardan yararlanılabileceği gibi, mesleki örgütlerin üyelerinden veya ilgili mail gruplarından yararlanılabilir. Mail grubundan referans istenmesi halinde dikkat edilmesi gereken nokta, araştırmanın gizliliği ilkesi çerçevesinde özellikle görüş bildireceklerin görüşlerini gruba değil, referans araştırması yapana göndermesi gerektiğidir. Diğer yandan eğitim firmasının hangi aşamalarda katkı sağladığının da öğrenilmesinde yarar vardır.

Not : Bu makale aşağıda belirtilen iki makalenin devamıdır. Önceki makalelerin okunmasında yarar vardır.

  • Eğitim seçiminde temel kriterler
  • Eğitim içeriğinin değerlendirilmesi
McOzden İş Hukuku-Özlük işleri Eğitim Yönetimi EĞİTİM FİRMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KROKİ

  

İLETİŞİM

Şemsettin Günaltay cad. No:87 / 11 Suadiye/İSTANBUL 

  • Tel: 0216 380 02 97
  • Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Web: www.mcozden.com